Новини

Промяна на датата за стартиране на Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“....

  • Публикувано

Съгласно Решение от Протокол 11/08.12.2021г., Управителният съвет на МИГ Девня – Аксаково“ отлага стартирането на  процедурата за прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански ...

Подробно

Покана за участие в информационни срещи тема: "Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура““...

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Проведени са информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““...

  • Публикувано

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ проведе четири информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““....

Подробно

Покана за участие в информационни срещи тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““....

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Проведени са информационни срещи на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ на територията на община Аксаково...

  • Публикувано

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ проведе пет информационни срещи на територията на община Аксаково на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“....

Подробно

Покана за участие в информационни срещи тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, които ще се проведат на 09 и 10 ноември 2021г....

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Покана за участие в информационни срещи тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Проведени са информационни срещи на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ проведе пет информационни срещи на територията на община Девня на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. Ме...

Подробно

Покана за участие в информационни срещи на тема: "Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“....

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 4....

Подробно