Петнадесета покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения:   BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1. Документи към Условия за изпълнение.
4. Констативни протоколи
5. Вестник "Аксаково днес"
6. Вестник "Общински вести"