Първа покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.06.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.
 • Процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капацитет за растеж на МСП“ с два крайни срока за кандатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.06.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.

Втора покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 23.08.2018г.;       втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.
 • Процедура BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ с  два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 23.08.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.09.2018г.

Трета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 09.12.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 14.01.2019г.

Четвърта покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 23.59 часа на 02.12.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 31.12.2018г.
 • Процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 23.59 часа на 02.12.2018г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 31.12.2018г.

Пета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково” - „Подкрепа на предприемачеството“ с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 03.06.2019г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 12.08.2019г.

Шеста покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост", с краен срок за кандидатстване: до 17.30 часа на 19.08.2019г.

Седма покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 26.08.2019г.
Осма покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, с два крайни срока за кандидатстване: Първи начален срок за подаване на проектните предложения: 20.08.2019г. първи краен срок за подаване на проекните предложения 24.09.2019г., 17.00 часа. Втори начален срок за подаване на проектните предложения: 24.09.2019г.,17.01 часа. Втори краен срок за подаване на проекните предложения 10.12.2019г., 17.00 часа

Девета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, с краен срок за кандидатстване: до 23.59 часа на 06.11.2019г.
Десета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 07.04.2020г.; втори краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 31.05.2020г.
Единадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“, с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 20.04.2020г.
Дванадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“, с краен срок за кандидатстване: до 23.59 часа на 29.11.2020г.

Тринадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството", с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 30.12.2020г.
Четиринадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с краен срок за кандидатстване: до 17.00 часа на 20.03.2022г.
Петнадесета покана включва прием на проектни предложения по:
 • Процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с два крайни срока за кандидатстване: Първи начален срок за подаване на проектните предложения: 09.00 часа на 07.07.2022г. първи краен срок за подаване на проекните предложения 14.08.2022г., 17.00 часа. Втори начален срок за подаване на проектните предложения: 17.10.2022г.,9,00 часа. Втори краен срок за подаване на проекните предложения 21.11.2022г., 17.00 часа