Вътрешни правила

Правила
за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имущество на юридическо лице с нестопанска цел "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО" осъществяващо дейност в обществена полза

Вътрешни правила
за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Правилник
за вътрешния трудов ред на СНЦ "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО"

Вътрешни правила
за работна заплата в СНЦ "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО"

Вътрешни правила
​за организация на документооборота в СНЦ "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО"

Вътрешни правила
за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Девня -  Аксаково"

Вътрешни правила
​за възлагане на обществени поръчки на СНЦ "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО"

Вътрешни правила
за реда и движението на счетоводните документи на СНЦ "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО"

Вътрешни правила
за архивната дейност в СНЦ "МИГ ДДЕВНЯ-АКСАКОВО"